Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

9.4.18

Vennastekoguduse aastakoosolekul

"Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mu terveks." Ps 30,3 oli  loosung sinodipäevaks.
Endla tänava palvemajja oli kogunenud koosolekule just nõnda palju osavõtjaid, et oldi hääletamist nõudvates punktides otsutusvõimelised. Esindajad Hageri, Nabala, Nissi, Harku tn, Endla tn ja Pühalepa palvemajast.

Päev algas palvusega, kus kõneles peavanem Eenok Haamer loosungiraamatus olevat Vana Testamendi kirjakohta aluseks võttes.

Teiseks saime ülevaate koguduse elust mineval aastal üldiselt ja  eraldi erinevates palvemajades. Võib öelda, et suuri muutusi meil ei ole. Liikmeskond on veidi vähenenud. Igavikku on kutsutuid on viis koguduseliiget.  Liikmete arv  on 129. Praegu  tegutsevad meil palvemajad Nabalas, Hageris, Kuusalus, Nissis, Pühalepas, Pikaveres, Tallinnas Harku tänaval ja Endla tänaval. Tõdva palvemaja on EELK Jüri  koguduse kasutada ja Saku palvemaja Hageri  koguduse kasutada.
 Teistest palvemajadest eristuvad linna palvemajad, kus kooskäimisi on tunduvalt tihedamalt, samuti on ka  linna palvemajades sagedasti külalisi. Rohkem tunde on peetud Nissi palvemajas.  Harku palvemajas võib kuulda ka keelpillikoori mängu ja laulu. Teistes maapalvemajades on tunnid 1-2 korda kuus. Kuusalus harvemini. Elevust ja mitmeti mõistmist tekitasid Hageri palvemajas toimunud teatrietendused. Isiklikult kaldun arvama, et midagi taunimisväärset Hageris ei juhtunud ja “köiel kõndijad” said omadega hästi hakkama.
Vennastekoguduse tundide kohta on võimalik teateid saada  raamatust Vaimulikud loosungid.

Kurvastava poole pealt sai tõdeda, et 1939. aasta segadused vennastekoguduses ei ole  aastakümnete möödudes unsustusse vajunud vaid leiavad ikka ja jälle võimalusi esile tõusmiseks.

Sinodi päevakorras oli ka punkt – kuidas minna edasi. Arutelu juhatas v Aivo Prükk, kes rääkis väikegrupitöö kogemustest.
Mõned mõtted:
*grupi suurus – kuni 10 inimest, pigem 5 inimest.
*väljund – meil on koos hea olla – ei ole piisav.
*tegeleda Piibli kirjakohtadega, keegi valmistab ette. Sisutihe ettekanne on parem, kui vaba vestlus.
*“kogemuste jagamine”, tunnistuste kuulamine.
*kõik peavad sõna saama.
*inimesi häälestada välja minemiseks.

Sinodil räägiti ka koguduse liikmeskonnast.
Vennastekoguse oikumeeniline suund on väljendatud uues põhikirjas. Kogudusse saavad kuuluda erinevate uskkondade liikmed. Paraku seavad topeltliikmelisusele piirid nii baptisti-, kui metodistikogudused.
Ka minul on olnud mõttevahetusi teemal, kes võib kuuluda vennastekogudusse? Kas tänane vennastekogudus on vaid luterlastele?
Asja selgituseks kaks punkti vennastekoguduse 2005 aasta põhikirjast.

4.1 Liikmeskonna moodustavad juba varem kristlikku kogudusse kuuluvad ärganud usklikud, kes peavad oluliseks ka Vennastekoguduse liikmeks olekut.

2.2 Traditsiooniliselt toetub Vennastekogudus luterliku kirikuga samadele õpetuslikele alustele, milleks on Vana ja Uus Testament ja usutunnistuskirjad. Vennastekogudus tunnistab ristimist ja armulauda. Eriline rõhuasetus on Jeesusel Kristusel, Tema kannatusel, ohvrisurmal.ja ülestõusmisel. Uustestamentliku üldise preesterluse printsiibi rakendamise tõttu puudub Vennastekoguduses vaimulik amet. Usulisi talitusi viiakse läbi iga Vennastekoguduse liikme oma koguduses.

Põhikirjast nähtub, et liikmeskonna moodustavad juba varem kristlikku kogudusse (millisesse, ei ole nimetatud) kuuluvad ärganud usklikud.
Samas on meie koguduse õpetuslikud alused samad, mis luterlikul kirikul.


Kogudusevanem tuletas meelde, et peaksime seda kalliks, kui oleme lastena ristitud. Meid kõiki on Jeesus kutsunud. Kui me ei ole valmis, siis otsigem, et oleksime häälestatud. Oodakem enne, kui meid läkitatakse.

Vennastekogudus koosneb hajali liikmetest. Seetõttu oli hea kohtuda mitmete vendadega, keda tavaliselt ei kohta.
Õed olid sinodile kogunenutele katnud rikkaliku laua, kelledele siinkohal suur tänu.
Tänu Jumalale, et kogudus on olnud hoitud ja võime uude aastasse minna.

Lõpetuseks veel teade koguduse suvepäeva kohta. Nimelt on kõik oodatud, kui Jumal lubab,  sel aastal 9 juunil Hiiumaale, Pühalepa palvemajja, vennastekoguduse suvepäevale.