Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

23.3.17

Kas sa ka palud? (4. osa)Neljandaks. Ma küsin kas sa ka palud? Sellepärast, et palve on niisugune usulik tegevus, milleks meil kõige rohkem julgust on.

Issand teeb omalt poolt kõik, et meile palvet kergeks teha, kui me aga ise sellega algust teeksime. Ja inimesel, kes mitte ei palu, pole olemas selle kohta mingisugust vabandust.

On ainult üks tee, mille kaudu igaüks, olgu ta kui patune ja kõlvatu tahes, võib taevasele isale läheneda. Issand Jeesus Kristus on selle tee meile lahti teinud oma ohvriga, mida Ta tõi sinu ja minu eest ristil. Jumala pühadus, õigus ja kohus ei pea enam patuseid kohutama. Nad kisendagu aga Jumala poole, Issanda Jeesuse nimel ( Jh 14,13j), ja lootku üksnes Tema äralepitava vere õiguse peale, - siis leiavad nad armujärjel Jumala, kes meid heldesti kuulda võtab. Issanda Jeesuse nimi on kahtlemata meie palve pääsetäheks Isa aujärje ette. Tema nimel võib iga inimene kartmata Jumalale läheneda ja julgesti Teda paluda. Seda on Ta ise tõotnud, ja Ta tõotus on kõikumata kindel. Mõtle nüüd järele, kas see sind mitte ei peaks julgustama?

Meil on Issand Jeesus Kristus vahemeheks, Kes igal ajal valmis on kandma meie palveid Isa ette; Issand ise pühitseb meie nõtru ohkamisi oma vägeva eestpalvega ja kannab neid magusa lõhnana Isa trooni ette. Nii nõdrad kui meie palved ka iseenesest on, on nad ometi vägevad meie Ülempreestri käes. Pangasedel ilma allkirjata on väärtuseta paberitükike.  Allkiri annab talle ta täieliku väärtuse. Langenud Aadama järeltuleja nõder palve on iseenesest väärtuseta, aga kui Issand ise selle otsekui alla kirjutab, siis on temast suur kasu. Meie Issanda Jeesuse kõrv on alati valmis kuulma neid, kes paludes otsivad Tema juurest armu ja halastust. Neid aidata – on Tema kõige suurem rõõm. Mõtle seda järele, kas see sind jälle ei julgusta?

Ka Püha Vaim jõuab meile igal ajal appi palvenõtruses. Meil pole tarvis julgust kaotada ega ahastada, kartes, et meil pole palvesõnu. Püha Vaim ise õpetab, mis me peame paluma ja kuidas oma soovisid avaldama, kui me aga Tema abi otsime. Püha Vaim elab Jumala laste sees kui armu ja palve vaim; Ta õpetab meid paluma ka palub õhkamisega ise nende eest (Rm 8,26). Armas lugeja! Jää tõsiselt mõtlema. Kas see ei julgusta sind palvele?


Kui väga kõrged ja kallid tõotused on neile antud, kes paluvad. Mida tähendavad need  Issanda Jeesuse sõnad: “ Paluge, siis peab teile antama, otsige, siis peate teie leidma, koputage, siis peab teile lahti tehtama. Sest igaüks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele tehakse lahti  (Mt 7,7j). Ja kõik mis te iial palves palute, kui teie usute, peate teie saama ( Mt 21, 22).  – Ja mis teie iial palute minu nimel, seda tahan mina teha, et Isa saaks austatud Poja sees. Kui teie midagi minu nimel  palute, siis tahan mina seda teha (Jh 14,13j).”- Mis tahtis Issand meile öelda omas tähendamise sõnas, kui rääkis sõbrast, kes tuli südaööl  leiba paluma ja lesknaisest, kes ühtepuhku kohtumõistjat tüütas ( Lk 11, 5jj; 18,jj)? Armas lugeja! Loe need kohad läbi ja mõtle neid hästi järele. Kui sa ei leia neist palumiseks julgustust, siis on Jumala sõna tähendus sinu eest varjatud.


Pühakirjast leiame imestavaid tunnistusi palve jõust. Midagi ei ole palve ees nii kõrge, ega raske, mida ta ei suudaks võita. Ta saadab korda asju, mis paistsid olema kättesaamatud ja võimatud. Ta sai võitu tule, õhu, maa ja vee üle. Palve lõhkus Punase mere vee kaheks. Palve andis vett kaljust ja mannat taevast. Palve pani päikese seisma. Palve tõi tulukese taevast  Eliase ohvri peale maha. Palve hävitas ära kõrgi Sanheribi sõjaväe. Palve tegi haiged terveks. Palve äratas ka surnud üles. Üks vaga piiskop ütles kirikuisa Augustinuse emale: “ Laps, kelle eest on nii palju palutud, ei või iial hukka minna!” – Palve, kindel lootus ja usk võib kõik korda saata. Paistab, et inimesele, kes on saanud lapse õiguse, ei ole midagi võimatut. “ Mis sa mu poole kisendad?” ütles Jumal Moosesele ( 2 Ms 14,j). Nii vägev on palve, et Jumal enesele otsekui kohuseks võtab selle peale vastata. Nii kaua, kui Aabram Soodoma linna eest palus, heitis Issand selle linna peale armu; ja kui Aabram linna eest enam ei palunud, hävitas Issand selle ära. Armas lugeja! Mõtle ometi: eks see ole sulle suureks julgustuseks?