Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

6.11.11

Pääste on Jumala töö

3 Ms 26:13.

"Mina olen Issand, teie Jumal, kes tõi teid ära Egiptusemaalt, et te ei oleks enam nende orjad; ma murdsin katki teie ikkepuud ja panin teid käima püstipäi."

Siin räägib Jumal oma rahvale, Iisraelile. Varem samas peatükis ütleb Jumal: "Kui te käite mu seaduste järgi ning peate mu käske ja teete nende järgi, siis ma annan teile vihma õigel ajal ning maa annab oma saagi ja puud väljal annavad oma vilja jne. Jumal tõotab kõike head neile, kes ta käske peavad. See käib ka kõigi inimeste kohta. Aga keegi ei järgi Jumala käske, ei tollal ega praegu. Sest Jumal nõuab meilt enam kui nimelist teenimist. Ta kõige esimene käsk kõlab: "Armasta Jumalat kogu südamega ja kogu hingega ja kogu mõistusega ja kogu oma jõuga."

Kas me siis jääme ilma kõigest sellest heast, mida ta tõotab neile, kes peavad ta käske? Ei jää, sest Jeesus, Jumala Poeg, on meie eest Jumala käsud täitnud. Ta on olnud ja seisab veel praegugi Jumala kohtu ees kõikide inimeste esindajana, kes maksis ära nii meie patuvõla kui ka täitis meie eest Jumala Seaduse. Nõnda oleme Jeesuse läbi, tema isikus esindatuna saanud õigeiks, nii et Jumal võib anda meile seda, mida ta on õigeile tõotanud.

Kui Jumal rahvale rääkis, pidas ta silmas just seda Jeesuse päästetööd. Ta teadis, et inimestel pole võimalik ta käske järgida, ning nii paneb ta Jeesuse teene nende arvele. See tuleb ilmsiks loetud salmist, kus varjatud kujul on pääste tõotus.

Iisraeli rahva ajalugu on võrdpilt kogu inimkonna vaimsest ajaloost. Iisraeli neljasaja-aastane orjaaeg Egiptuses vastab meie vaimsele orjusele patu ahelates. Iisraellastel polnud võimalik muidu orjusest pääseda, kui Jumal läkitas neile päästjaks Moosese, kes on Jeesuse etteennustajaks. Nõnda on ka Jeesus päästnud meid meie pattudest ning on juba viinud meid Jumala tõotatud pühale maale, nimelt Jumalaga osadusse tema armu all.

Kogu jutt Iisraeli rahva päästmisest Egiptuse orjusest ja nende neljakümneaastasest rännakust tõotatud maale on üksikasjalik kirjeldus inimkonna päästmisest Jeesuse läbi. Jutustatakse muuhulgas talle ohverdamisest, mis on eeskujuks Jeesuse ohvrile, Punase mere läbimisest ja Egiptuse sõjaväe uputamisest, mis on võrdpildiks pattude uppumisest Jumala armu merre ja ka ristimisele. Tähtsaim sõnum on kogu aeg see, et just Jumal tegutseb, juhib oma rahvast, kaitseb ja toidab neid. Kõik sünnib Jumala imede kaudu.

Ka loetud salmis rõhutab Jumal oma tegutsemist. Rahvas on kogu aeg olnud passiivne, vahel avaldanud Jumalale isegi vastupanu, igatahes olnud vastuvõttev osapool. See on meie pääste puhul tähtis meeles pidada. Mida võiks teha ori, selleks et vabaks pääseda? Tal pole üldse sõnaõigust. Mida meie, patustajad, võiksime Jumalale enda kaitseks öelda? Jumal kuulab üksnes õigeid, aga mitte patuseid, sest ta on õiglane.

Ent Jumal on ka armastav. Ta kustutas meie patud ära oma Poja verega ja kuulutas meid temas õigeiks. Seejärel laseb ta kuulutada seda rõõmusõnumit meile uskumiseks ilma mingi lisatingimuseta. Meie poolt ei nõuta pääste jaoks midagi, ei palveid, ei paastumist, ei vagadust, ei häid tegusid. Jumal ei taha meie poolt midagi, sest kõik, mis meil on, on pattudest määritud. Jeesuse veri on täiesti piisav tasu meie päästmiseks. Kui katsume sellele midagi lisada, siis me hoopis solvame Jeesust, kes on oma surma läbi meie eest kõik vajaliku juba teinud, ning solvame Jumal-Isa, kes on teda maailma läkitanud.

Jumal kasutab siin sõnu "Ma tõin teid Egiptusemaalt". Samamoodi tõi Jeesus meid kõiki oma ohvri läbi välja patuorjusest, nii et me oleme nüüd vabad Jumala lapsed. Sinnamaani elasime patu ja patuvõla ikke all. Nüüd on meile kõik igaveseks ajaks andeks antud.

Vabaks saamine on orjale suur asi, ning seda mitte ainult materiaalselt, vaid ka vaimselt. Ori saab tagasi inimväärikuse. Kui Jeesus ostis meid oma verega patu ja kuradi valitsusel alt vabaks, siis saime me Jeesuse omadeks, taevase kuninga perekonna liikmeteks. Kuidas saab selle üle mitte rõõmustada? Jumal kasutab siin sõnu "Ma panin teid käima püstipäi". Kogu meie vabastamine ehk päästmine on Jumala töö.

Kahjuks ei tea või ei taha mõned inimesed teada oma päästest Kristuse läbi. Nad on veel patu orjad ega saa käia püstipäi. Teised, kes on näinud Jumala armu Kristuses ning usuvad, et Kristus on meie eest kõik juba teinud, mitte ainult ei käi püstipäi, vaid on juba maa peal ka õndsad.

Ka selliselt uskumine on Jumala töö, mis saab teoks tema sõna läbi. Seepärast peame uurima Piiblisõna sihiga, et saada teada, mida kõike Jumal on meie eest teinud, mitte selle mõttega, et mida meil tuleks teha, et pääseda. Sest Jeesus ütles ristil rippudes: "See on lõpetatud!" Midagi rohkemat pole enam vaja teha. Me oleme Kristuses päästetud, kogu inimkond. Jumal ei nõua meilt enam midagi. Nüüd kutsub ta kõiki seda pääsemist uskuma ja seeläbi taevalikku õndsust nautima.

Jumal heitis nimelt kogu maailma patud Jeesuse peale, kes kandis need ära oma surma läbi. Kui Jeesus ütles ristil „See on lõpetatud“, siis sai iga
inimene maailmas Jumalale kõlblikuks, õigeks ja pühaks – mitte ainult vagad ja usklikud, sest enne Jeesuse surma selliseid maa peal ei olnudki. Nagu
apostel Paulus kirjutab: „Me oleme patu võimu all. Ei ole õiget, ei ole mõistjat. Nad kõik on kaldunud kõrvale, üheskoos kõlbmatuks muutunud, ei
ole kes teeb head, ei ühtainsatki.“

Märgiks selle kohta, et Jeesus oli maksnud meie eest meie suure patuvõla, äratas Jumal ta surnuist üles, ja kuna Jeesus oli meie kõikide esindajana,
siis saime ka meie koos temaga kõigest pattudest vabaks. Jumal kiitis temas heaks ka meid.

Kui Jumal nüüd vaatab meie peale, näeb ta meid Jeesuses puhtaina. See, mis Jeesus tegi, oli kõikide inimeste tõeline päästmine. Me oleme nüüd Jeesuse
verega ostetud vabaks hukatusest ja igavesest surmast. Me räägime küll usu kaudu pääsemisest, aga usk ei lisa midagi Jeesuse tehtud tööle, vaid me
lihtsalt usume tema poolt valmistehtud töösse.

Nüüd saame rõõmuga teineteisele öelda: Kuigi me iseendis oleme patused, oleme Kristuses päästetud ja pattudest puhtad ja meil on seeläbi Jumal-Isa
soosing. Sel viisil on Jumal toonud meid välja nagu Egiptuse orjusest. Ta on Kristuse läbi murdnud meie pattude ikke ning paneb meid selle
evangeeliumi läbi pead püsti hoidma. Uskugem siis evangeeliumisse ja öelgem: „Mina olen Jeesuse töö läbi kõik andeks saanud ja mul on tema juures ees õnnis igavene tulevik.“ Aamen.

Juhani Martikainen

Pühalepas, 18.10.2011